top of page
Search
  • Writer's picturemydearfloral

鮮花花球介紹 - Peony、Hyacinthus

鮮花花球介紹 - Peony、Hyacinthus

好多新娘子都想要Peony,不過Peony 色其實都好多種,今次我們介紹白色Peony 加風信子。

Peony 有一個好大特色,就是花好花、亦好大,我想這個都是其中一原因為何0甘熱愛牡丹花。❤️💕

不過如果想訂Peony 的新娘子,是須要注意花期,一般都會在5月、11月比較多選擇,其他月份因為產量不多,所以一般價錢較高。

今次新人用左Peony 配合風信子,再加上高質襯花,出來感覺是悅目耀眼!

6 views0 comments
bottom of page