top of page
Search
  • Writer's picturemydearfloral

帝京酒店婚禮佈置

帝京酒店婚禮佈置


喺#香港帝京酒店,今次嘅宴會廳就好似童話故事嘅魔法空間咁。頭頂上,嗰閃閃發光嘅吊燈好似星河咁璀璨。周圍嘅紫色燈光,攞嚟烘托出一種温馨嘅氣氛,好似愛情嘅光芒一樣,暖暖哋照亮晒成個場。

舞台中間,背景板嘅名字係用咗好靚嘅書法字體,擺喺個巨大嘅背板上面,簡潔中帶有幾分優雅。呢個背板兩邊,設計師特別揀咗金色架子配合香檳色花藝,成個場既華麗又唔失格調。

1 view0 comments

コメント


bottom of page